درباره خاک آب آژیانه اردبیل

گیاهان دارویی و دارو های گیاهی

محصولات خاک آب آژیانه اردبیل :

قطره گیاهی ضدسینوزیت دامپرلی
Image

جهت درمان سینوزیت، برونشیت و حساسیت های فصلی

کپسول گیاهی زینکوپر
Image

زینکوپر مکمل دارویی ضد التهاب گیاهی استخوان می باشد.