برای معرفی محصولات و خدمات فناورانه، اعلام تقاضاهای فناوری و یا در صورت تمایل به سرمایه گذاری در محصولات و خدمات فناورانه در فن یوز ثبت نام کنید.