درباره مرکز رشد زیست فناوری رویان

زیست فناوری جانوری

محصولات مرکز رشد زیست فناوری رویان :

جنین موش 2 سلولی
Image

جنین 2 سلولی موش نژادهای مختلف بصورت فریز شده و تازه قابل عرضه می باشد.

جنین موش بلاستوسیست
Image

جنین موش نژادهای مختلف در مرحله بلاستوسیست

محیط کشت T6 برای تکوین جنین موشی
Image

محیط کشت T6 برای تکوین جنین موشی

قلم محدود کننده ی Immuno Pen
Image

جهت استفاده در تکنیک های رنگ آمیزی ایمنولوژیکی

ارائه خدمات تخصصی در زمینه شبیه سازی حیوانات
Image

تولید حیوانات شبیه سازی شده تغییر یافته ژنتیکی

خدمات توالی یابی به روش سنگر،
Image

توالی یابی ژنوم ،RNA ،سنتز ژن و پرایمر، آنالیز داده های ژنوم و ترنس کریپتوم