درباره شرکت آراپژوهش

طراحی و ساخت تجهیزات تصویربرداری نانومتری شامل میکروسکوپ نیروی اتمی و میکروسکوپ الکترونی عبوری (AFM,TEM)

محصولات شرکت آراپژوهش :

میکروسکوپ نیروی اتمی
Image

میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) اصلی ترین ابزار در اجرای پروژه های نانوتکنولوژی

میکروسکوپ نیروی اتمی زیستی
Image

تصویربرداری و اندازه گیری مشخصات نمونه های زیستی در مقیاس نانو